made by pyLODE 2.12.0

Gouda Tijdmachine Ontologie

Metadata

URI
https://www.goudatijdmachine.nl/def#
Created
2021-11-25
Modified
2023-08-22
Imports
hg:
geo:
ceo:
License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ontology RDF
RDF (turtle)

Description

De Gouda Tijdmachine ontologie beschrijft de klasses en eigenschappen die gebruikt worden binnen de Gouda Tijdmachine.

Table of Contents

  1. Classes
  2. Object Properties
  3. Datatype Properties
  4. Namespaces
  5. Legend

Overview

Pictures say 1,000 words
Figure 1: Ontology overview

Classes

Adresc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Adres
In domain of Huisnummerdp
Straatop
Huisnummer toevoegingdp
Huisletterdp
Gekoppeld perceeldp

Brugc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Brug
Description

Een brug is een bouwkundige constructie die ontworpen is om een doorgang of verbinding te bieden over een obstakel, zoals een rivier, kanaal, weg, spoorlijn of andere natuurlijke of door mensen gemaakte barrières.

Super-classes Gebouwc
In domain of Statusdp

Gebouwc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Gebouw
Description

Een gebouw is een permanente of semi-permanente constructie met een overdekte, afgesloten ruimte die is ontworpen om te worden gebruikt voor bewoning, werk, opslag, of andere menselijke activiteiten.

Sub-classes Molenc
Gemeentelijk monumentc
Gemaalc
Kelderc
Brugc
In domain of Jaar afgebrokendp
Bouwjaardp
Adresop
Statusdp
Straatop
Gebouw categoriedp

Gemaalc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Gemaal
Description

Een gemaal is een hydraulische installatie die wordt gebruikt om water van een lager naar een hoger niveau te verplaatsen, meestal om overtollig water uit een lagergelegen gebied af te voeren of om waterpeilen in kanalen en waterwegen te reguleren.

Super-classes Gebouwc

Gevelsteenc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Gevelsteen
Description

Eenstenen plaat of blok met een inscriptie en vaak een emblematische voorstelling in reliëf die de voorgevel van een gebouw siert. De gevelsteen verleent het gebouw een eigen, herkenbare identiteit.

In domain of Adresop
Straatnaamop

Historisch naambordc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#HistorischNaambord
In domain of Straatnaamop
Adresop

Hofstedegeldc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Hofstedegeld
Description

Steden in het middeleeuwse Holland ontstonden vaak op grond die het eigendom was van een stadsheer, de graaf of één van zijn leenmannen. Om de stedelijke ontwikkeling te bevorderen, gaf de stadsheer zijn grond uit in kleine percelen tegen een eeuwigdurende erfcijns, het hofstedengeld. Het ging daarbij om een klein bedragje, dat in de loop van de eeuwen ook niet werd aangepast. Hofstedengelden zijn daarom uitstekende gidsfossielen, die veel informatie verschaffen over de stedebouwkundige ontwikkelingen van historische stadskernen. Van de hofstedengelden werd administratie bijgehouden.

Kelderc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Kelder
Description

Een kelder is een ondergrondse ruimte of constructie, meestal gelegen onder een gebouw of woning, die wordt gebruikt voor opslag, nutsvoorzieningen, bescherming of andere doeleinden.

Super-classes Gebouwc
In domain of Historische waardedp
Plaatselijke aanduidingdp
Breedtedp
Lengtedp
Liggingdp
Hoogtedp
Kadastraal perceelop
Hoofdvormdp
Adresop
Gewelfvormdp

Molenc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Molen
Description

Een molen is een constructie of machine die is ontworpen om energie te benutten - meestal wind-, water- of spierkracht - om materialen te verwerken of mechanische arbeid te verrichten.

Super-classes Gebouwc
In domain of Type molendp
Functie molendp
Statusdp
Molenaandrijvingdp

Pandc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Pand
Description

Een gebouw waar je in kunt en dat je af kan sluiten.

In domain of Verpondingsnummerop

Perceelc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Perceel
Description

Een stuk grond waarvan de grenzen zijn gemeten en staan geregistreerd.

In domain of Perceelsoortdp
Kadastrale sectieop
Oppervlaktedp
Kadastrale aanduidingdp
Kadastraal nummerdp

Plaatselijke aanduidingc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#PlaatselijkeAanduiding
Description

Een plaatselijke aanduiding is een naam of term die wordt gebruikt om een geografische locatie, gebied, of kenmerk te identificeren en te onderscheiden.

In domain of Wijkop

Sectiec # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Sectie
Description

Een onderdeel van een kadastrale gemeente. Een kadastrale sectie wordt aangeduid met één of twee hoofdletters. De kadastrale sectie is een onderdeel van de kadastrale aanduiding.

In domain of Sectiedp

Sluisc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Sluis
Description

Een sluis is een waterbouwkundige constructie die wordt gebruikt om de waterstand en waterstroom tussen twee verschillende delen van een waterweg te reguleren.

In domain of Statusdp

Straatc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Straat
Description

De wegverharding tussen de huizen in een bewoonde plaats.

In domain of Liggingdp
Genoemd naardp

Verpondingc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Verponding
Description

De verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e eeuw en 19e eeuw in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van de grondbelasting die op het kadaster was gebaseerd. De gegevens die nodig waren om de hoeveelheid te betalen verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpondingskohieren. De kohieren waren gebaseerd op maatboeken.

In domain of Verpondingsnummerop
Kadastraal perceelop

Waterloopc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#Waterloop
Description

Een waterloop is een natuurlijke of kunstmatige stroming van water die zich over het aardoppervlak of ondergronds verplaatst.

In domain of Statusdp

Gemeentelijk monumentc # Classes

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#gemeentelijkMonument
Super-classes Gebouwc
In domain of Adresop
Datum inwerkingtredingdp
Datum besluitdp
Kadastraal perceelop
Bouwjaardp
Betreft gebouwop

Object Properties

Adresop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#adres
Description

Straatnaam en huisnummer

Domain(s) Gevelsteenc Gemeentelijk monumentc ceo:Rijksmonumentc Historisch naambordc Gebouwc Kelderc

Betreft gebouwop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#betreftGebouw
Domain(s) ceo:Rijksmonumentc Gemeentelijk monumentc

Kadastraal perceelop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraalPerceel
Domain(s) Kelderc Verpondingc Gemeentelijk monumentc ceo:Rijksmonumentc

Kadastrale sectieop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraleSectie
Domain(s) Perceelc

Straatop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#straat
Domain(s) Gebouwc Adresc

Straatnaamop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#straatNaam
Description

De naam waaronder de straat bekend is.

Domain(s) dctype:Imagec Historisch naambordc Gevelsteenc

Verpondingsnummerop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#verpondingsNummer
Description

Nummer van de verponding op een pand.

Domain(s) Verpondingc Pandc

Wijkop # OPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#wijk
Description
Domain(s) Plaatselijke aanduidingc

Datatype Properties

Jaar afgebrokendp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#afgebrokenJaar
Domain(s) Gebouwc

Bouwjaardp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#bouwJaar
Domain(s) Gebouwc Gemeentelijk monumentc

Breedtedp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#breedte
Domain(s) Kelderc

Datum besluitdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#datumBesluit
Domain(s) Gemeentelijk monumentc

Datum inwerkingtredingdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#datumInwerkingtreding
Domain(s) Gemeentelijk monumentc

Gebouw categoriedp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#gebouwCategorie
Domain(s) Gebouwc

Gekoppeld perceeldp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#gekoppeldPerceel
Description

Perceel waarop gebouw staat die adres heeft.

Domain(s) Adresc

Genoemd naardp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#genoemdNaar
Domain(s) Straatc

Gewelfvormdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#gewelfvorm
Domain(s) Kelderc

Historische waardedp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#historischeWaarde
Domain(s) Kelderc

Hoofdvormdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#hoofdvorm
Domain(s) Kelderc

Hoogtedp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#hoogte
Domain(s) Kelderc

Huisletterdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#huisLetter
Domain(s) Adresc

Huisnummerdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#huisNummer
Domain(s) Adresc

Huisnummer toevoegingdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#huisNummerToevoeging
Domain(s) Adresc

Kadastraal nummerdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraalNummer
Domain(s) Perceelc

Kadastrale aanduidingdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#kadastraleAanduiding
Description

Aanduiding waaronder een perceel bekend is.

Domain(s) Perceelc

Lengtedp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#lengte
Domain(s) Kelderc

Liggingdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#ligging
Domain(s) Kelderc Straatc

Molenaandrijvingdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#molenAandrijving
Domain(s) Molenc

Functie molendp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#molenFunctie
Domain(s) Molenc

Type molendp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#molenType
Domain(s) Molenc

Oppervlaktedp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#oppervlakte
Description

Oppervlakte van een object zoals een perceel.

Domain(s) Perceelc

Perceelsoortdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#perceelSoort
Description

Typering van het perceel.

Domain(s) Perceelc

Plaatselijke aanduidingdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#plaatselijkeAanduiding
Domain(s) Kelderc

Sectiedp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#sectie
Domain(s) Sectiec

Statusdp # DPs

URI https://www.goudatijdmachine.nl/def#status
Domain(s) Gebouwc Waterloopc Molenc Sluisc Brugc

Namespaces

default (:)
https://www.goudatijdmachine.nl/def#
bio
http://purl.org/vocab/bio/0.1/
ceo
https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/def/ceo#
curation
https://omeka.org/s/vocabs/curation/
dc
http://purl.org/dc/elements/1.1/
dcterms
http://purl.org/dc/terms/
dctype
http://purl.org/dc/dcmitype/
extracttext
http://omeka.org/s/vocabs/o-module-extracttext#
foaf
http://xmlns.com/foaf/0.1/
geo
http://www.opengis.net/ont/geosparql#
hg
http://rdf.histograph.io/
o
http://omeka.org/s/vocabs/o#
oa
http://www.w3.org/ns/oa#
owl
http://www.w3.org/2002/07/owl#
pnv
https://w3id.org/pnv#
prov
http://www.w3.org/ns/prov#
rdf
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rico
https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#
roar
https://w3id.org/roar#
sdo
https://schema.org/
sdo1
http://schema.org/
sem
http://semanticweb.cs.vu.nl/2009/11/sem/
skos
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
vann
http://purl.org/vocab/vann/
wd
http://www.wikidata.org/entity/
wgs
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Legend

cClasses
opObject Properties
fpFunctional Properties
dpData Properties
dpAnnotation Properties
pProperties
niNamed Individuals